IMER NEWSLETTER NR. 11/2005

IMER NEWSLETTER

Freday, 9 December 2005

Newsletter Nr. 11 / 2005

Content:


New IMER/UiB publications

Eide, Ketil (2005): Tvetydige barn. Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv. Doktorgradsavhandling, Sosiologisk Institutt, UiB. Kommer på BRIC, Bergen.

Om boken:
Boken Tvetydige barn har fokus på den delen av norsk innvandringshistorie som innbefatter enslige flyktningbarns oppvekst og situasjon i Norge. Det er tre utvalg av tidligere ankomne flyktningbarn som sammenlignes med enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge på begynnelsen av 1990-tallet. Disse tre utvalgene er jødiske barn som ankommer på slutten av 30-tallet, ungarske barn som kommer i 1956 og tibetanske barn som kommer i 1964. Studien ser på hvordan det norske samfunnet har tatt imot disse flyktningbarna på ulike tidspunkt under ulike historiske omstendigheter, og analyserer hvordan det norske samfunnet møter og forstår barna. Studien påviser hvordan de enslige flyktningbarna i alle de fire utvalgene framstår som tvetydige. Det kommer til uttrykk gjennom hvordan ulike politiske interesser står i motsetning til hensynet til barnets beste, likeledes samfunnets og omsorgsapparatets holdninger til hvem disse barna er og hva de representerer av utfordringer, hvordan det skal tas kulturelle hensyn når det gjelder omsorg og oppvekst, og dilemmaet mellom likeverdighet og særegenhet når det gjelder identitetspolitikk. Et sentralt dilemma i forhold til alle de fire utvalgene av alenebarn er hvordan Norge skal opptre som en demokratisk og humanistisk stat som tar hensyn til det medmenneskelige aspektet ved disse barnas situasjon og samtidig opprettholde en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk. Hvordan myndighetene håndterer dette dilemmaet har betydning både for den praktiske politikken og hvordan omsorgsarbeidet utøves overfor det enkelte barnet.

Jacobsen, Christine M. (2005): The quest for authenticity: Islamization amongst Muslim youth in Norway. In Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin (eds.) European Muslims and the Secular State. Ashgate.

About the book:
The institutionalization of Islam in the West continues to raise many questions for a range of different constituencies. Secularization represents much more than the legal separation of politics and religion in Europe; for important segments of European societies, it has become the cultural norm. Therefore, Muslims’ settlement and their claims for the public recognition of Islam have often been perceived as a threat. This volume explores current interactions between Muslims and the more or less secularized public spaces of several European states, assessing the challenges such interactions imply for both Muslims and the societies in which they now live. Divided into three parts, it examines the impact of State-Church relations, ‘Islamophobia’ and ‘the war on terrorism’, evaluates the engagement of Muslim leaders with the State and civil society, and reflects on both individual and collective transformations of Muslim religiosity.

More details about the book here

Sicakkan, Hakan G. & Yngve Lithman (eds.) (2005): Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Political Theory and the Politics of Diversity. New York: The Edwin Mellen Press.

For more information please visit the publisher’s website

Sicakkan, Hakan G. (2005) : How is a Diverse European Society Possible? An Exploration into New Public Spaces in Six European Countries. AMID Working Paper Series. Aalborg: University of Aalborg.

This paper is also available online in AMID’s website

New publications

Akman, Haci & Ove Stoknes (eds.) (2005): The Cultural Heritage of the Kurds. Bergen: Bric.

Kurdish cultural heritage is rooted in one of the world’s oldest cultures – Mesopotamia. Throughout history, Kurdish cultural heritage has been subject to great hardships, such as warfare and internal disputes, oppression, alienation and denial, but it has also been victim of a very efficient policy of assimilation. Much of the original Kurdish cultural heritage has today been lost, disappeared or destroyed in various ways.

Read more and order online at
http://www.svf.uib.no/sfu/publications/kurds.htm

Hylland Eriksen, Thomas (2005): Some analytical dimensions of cultural complexity. Article available here: http://www.culcom.uio.no/publikasjoner/THE-complexity.html

Moshuus, Geir (2005): Young immigrants of heroin: an ethnography of Oslo´s street worlds. Dissertation. Oslo: Institute of Anthropology, University of Oslo.

NOVA rapport 20/05: Innvandrerungdom – integrasjon og marginalisering

Tormod Øia

Denne rapporten forsøker å gå nærmere inn i årsakene til at innvandrerungdom er mer kriminelle og asosiale enn norsk ungdom. Utgangspunktet er Ung i Norge 2002-data. Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at innvandrerungdom er mer kriminelle i at de er mindre integrert og har svakere band til det norske samfunnet?

Samla sett er det et variert bilde som vises fram, men hovedkonklusjonen er at forskjeller mellom norske og innvandrere når det gjelder tilbøyelighet til å begå alvorlige kriminelle handlinger, ikke fullt ut kan forklares gjennom en teori om at norsk ungdom er bedre integrert i det norske samfunnet. Studien viser også at andre generasjon unge innvandrere er mer kriminelle enn første generasjon, selv om mye tyder på at andre generasjon er bedre integrert.

Les mer eller last ned rapporten: http://www.nova.no/index.gan?objid=8961&subid=0

IMER seminar: Assoc. Prof. Ahmet Öncü ( Sabanci University, Turkey)

Assoc.Prof. Ahmet Öncü (Sabanci University, Turkey):
“Imbalance in the World Economy and Congestion in the Periphery: A Southern Perspective on the Consequences of Globalization”.

Time: 15 December 2005, 14:15-16:00 and
16 December 2005, 09:15-11:00
Place: Centre for Development Studies, Seminar Room
(Stein Rokkan building, Nygårdsgt. 5, 5th floor).

 

Culcom Seminarer

Kulturell kompleksitet i det nye Norge inviterer til to større seminar på nyåret: “Trygghet i en transnasjonal tid” vil foregå 9. og 10. januar på Norlandia Karl Johan Hotell; “Normalitet og det unormale” vil foregå 13. og 14. februar på Hotel Bristol. Kulturell kompleksitet planlegg bøker om desse to temaene, og bidragsytarane til bøkene; både akademikarar og skjønnlitterære forfattarar, vil presentere sine bidrag på seminara. Deltaking på seminara skjer via påmelding (påmeldingsfrist 10. desember og 10. januar), og det er ei deltakaravgift på 300 kroner pr. seminar. Les meir om program og påmelding på våre heimesider. Sidene vil bli oppdaterte etter kvart.

Trygghet: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/trygghet/index.html
Normalitet: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/normalitet/index.html

Seminar: Statistisk sentralbyrå – nye befolkningsfremskrivninger

15. desember publiserer SSB nye befolkningsprognoser. Det er tre år siden de forrige prognosene ble fremlagt. I tillegg til regionale og nasjonale tall, er det laget fremskrivninger for innvandrerbefolkningen.

I forbindelse med publiseringen, arrangerer SSB et seminar der de nye tallene presenteres. Seminaret holdes i SSB sine lokaler i Kongensgate 6 i Oslo, kl 13-15. Foredragsholdere er kjente navn innen forskning på demografiske forhold; Helge Brunborg, Lars Østby og Inger Texmon.

Påmelding til Rune Sønsterudbråten, rso@ssb.no senest 13. desember. Spørsmål kan rettes til Désirée Vikse, dev@ssb.no, tlf 21 09 42 46 / 99 45 64 49.

International bilingual conference (English and French)

Academic Mobility: Crossed perspectives

Time: 21, 22 and 23 September 2006
Place: Turku , Finland

Target audience:
Teaching staff involved in student mobility, researchers in higher/international education, graduate/postgraduate students, international educators, administrators in charge of mobility programmes, policy makers, directors and staff in international offices, Erasmus/Socrates offices.

Aim of the conference:
The main aim of the conference is to provide a multidisciplinary forum for discussing the actors of academic mobility. Papers are welcomed from linguistics, education, anthropology, sociology, psychology, geography and educational policy, among others.

Proposals have to be in by 10.3.2006.

Contact Details:
For the organising committee:
Fred Dervin
Telephone: +358 2 3336041
Fax: +358-(0)2-333 6560
Email: freder@utu.fi

More details and call for proposals:
http://www.hum.utu.fi/ranskakk/Turkumobilitysept2006.pdf

Hovedfags- og masteroppgaver

Özalp, Ferruh (2005): Oppvekst i norske barnehager sett med noen tyrkiskspråklige barns øyne. Hovedfagsoppgave, barnehagepedagogikk, HiO.