Category Archives: PROVIR event

Booklaunch: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet.

omsl.PMTO-2

Vi minner om at PROVIR boken Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet er ute i butikkene og at det blir en slippmarkering tirsdag 23. juni kl. 12.00 til 14.00 ved UNI Rokkansenteret (Nygårdsgaten 5 (6 etg), Bergen). Det vil bli forfriskninger og lett servering, og bokens redaktører vil holde korte innlegg.

Om boken: Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon.

Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.

Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?

Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.

Open events PROVIR conference: Film, panel discussion and presentation of research findings

Film and panel discussion on the dilemmas of mediating irregular migration

Wednesday 19th of November @ Tegleverket, Det Akademiske Kvarter, Bergen. 

Letter to the king18-00 to 19.30 Letter to the King portrays five people on a day trip from a refugee camp to Oslo, a welcome change in an otherwise monotonous life. But we soon realize that each and every one of them has an agenda for their trip. All five will make decisive choices on this day, as they discover happiness, humiliation, love or fulfill a long-awaited revenge. The five stories are tied together by a letter, written by eighty-three year old Mirza. Mirza wants to hand over the letter to the King personally. (Film by Hisham Zaman) Continue reading