IMER NEWSLETTER NR. 8/2009

Monday, November 2, 2009

Newsletter Nr. 8 / 2009

Content:

 • Nytt nettsted: www.migrasjonsforskning.no
 • IMER/UiB: Seminar: Sekularismens ansikter i globalt perspektiv og statsfeminismens lokale fordringer
 • IMER/UiB: Seminar: “It’s like doing SMS to Allah” Young Female Muslims crafting a religious self in Berlin
 • Nordic Research Training Course: Immigrant Integration and Social Theory – 8 ECTS
 • NHV: Kurs Vår 2010: Flyktingskap, migration och hälsa 1 – 5 ECTS
 • NHV: Konferanse: “Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande “
 • UoA: CFS: “Multireligious sights – polarization, co-existence, indifference”
 • (CEIT/University of Copenhagen) :CFP: “Muslims and political participation in Europe”
 • CFP: “Between Recruitment, Integration and Return – Labour Migrants in the Federal Republic of Germany since the late 1950s”
 • (CRONEM): CFP: Living Together: Civic, Political and Cultural Engagement among Migrants, Minorities and National Populations
 • NEW network: Canadian Committee on Migration, Ethnicity and Transnationalism (CCMET)
 • Ceres: Six doctoral scholarships
 • Publications

nytt nettsted:

www.migrasjonsforskning.no

migrasjonsforskning.no -for første gang et forsøk på å samle all norsk migrasjonsforskning på ett sted!

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning er et nytt, åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter som arbeider innen feltet internasjonal migrasjon, integrasjon og etniske relasjoner. Nettverket ønsker å synliggjøre norsk forskning for alle som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet.

På nettsidene kan du enkelt få oversikt over:

* norske forskningsprosjekter med migrasjonsrelaterte tema
* fagmiljøer i Norge som studerer migrasjon, integrasjon og etniske relasjoner
* norske og nordiske aktiviteter, deriblant konferanser, seminarer og undervisningstilbud.
* Publikasjoner på feltet, med lenker til å laste ned rapporter og enkelte artikler i fulltekst.

Nettsidene administreres av IMER/UiB , men informasjonen baseres på det som hvert enkelt miljø sender inn til oss. Sidene vil oppdateres fortløpende etter hvert som bidrag kommer inn. Dersom du ønsker å bidra, eller om du har tips til nettsidene, kontakt imer@global.uib.no. En engelsk versjon av nettstedet kommer også etter hvert.

Vi håper og tror dette nettstedet vil bli en viktig ressurs for mange, så spre dette videre til alle du tror kan være interessert.

Arbeidet med å opprette sidene er støttet av Norges Forskningsråd.

Styret i Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning er:

Hilde Liden, hilde.liden@samfunnsforskning.no

Knut Hidle, knut.hidle@agderforskning.no

Berit Berg, Berit.Berg@samfunn.ntnu.no

Sharam Alghasi, sharam.alghasi@culcom.uio.no

IMER/UiB: Seminar :

Sekularismens ansikter i globalt perspektiv og statsfeminismens lokale fordringer

 

Tid: Torsdag 10.12 2009 , kl 10.00
Sted: Bergen Resourcecentre for International Development , Jekteviksbakken 31 . See map
 • Sindre Bangstad, Høgskolen i Oslo
 • Randi Gressgård, Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, UiB
 • Christine Jacobsen, IMER/Unifob Global
 • Møteleder: Anne Sofie Roald, CMI

Sekularisme er i løpet av de siste årene blitt et brennhett tema i Norge. Terrorangrep i Europa utført av radikale islamister, debatten om bruk av hijab i politiet, «stat-kirke-forliket» og den såkalte Rana-debatten, har ført til at mange nå stiller seg spørsmålet om hva sekularisme er om den har en fremtid i norske og europeiske samfunn.

Med utgangspunkt i boken Sekularismens Ansikter vil Sindre Bangstad introdusere ulike teoretiske tilnærminger til sekularisme som teori og praksis. Han vil også diskutere hvordan disse globale og komparative perspektivene kan bidra til å kaste lys over de pågående sekularismedebattene i Norge.

Temaer knyttet til kjønn og seksualitet i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn har vært spesielt sentrale i senere tids debatter, men det er også bestemte samfunnsmessige forutsetninger for å se disse temaene som de mest sentrale i debattene. Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen tar utgangspunkt i den amerikanske statsviteren Wendy Brown sin problematisering av liberal sekularisme og hennes diskusjon av hvordan toleransebegrepet fungerer som en form for ”governmentality” i senere tids debatter om islam og homoseksualitet.

Seminaret organiseres av IMER/UiB

 

IMER/UiB: Seminar : SYNNØVE BENDIXSEN

“It’s like doing SMS to Allah” Young Female Muslims Crafting a Religious Self in Berlin

Time: Friday 06.11 2009 , 12.15-14.00
Place: Unifob Global, Jekteviksbakken 31, 2nd floor, Seminarroom. See map

The paper, based on my PhD thesis, is an ethnographic analysis of a group of young Muslim females who are participating in a religious organisation in Berlin that is part of the contemporary Islamic resurgence. In this religious organisation, youth mostly with migration background are engaged in studying Islamic scriptures, learning social practices and body comportments that are considered as essential in crafting a religious self.

The study is concerned with how young people learn to live out Islam in a religious ‘faith community’ and how religious identification is constructed, formed and negotiated at a group level. It provides a deeper understanding of the interrelationship between the youth’s individual religiosity and that of a wider religious group, in addition to how a religious identification is a creative process, continuously being crafted within social spaces and structures.

Young Muslims display creativity of action which allows them to relate to Islam and religious orthodoxy in different ways; at the same time, it does not imply that their religiosity should be understood as a process of secularisation, individualisation or simply a cherry picking selection as some studies on Muslims in Europe suggest. Instead, this thesis explores how a subject’s religious agency is informed by her social location within the group, but also how religious agency opens up for multiple strategies and creative ways of acting, without implying that the individual must reject or withdraw from her faith community. At the same time, the focus on being a ‘correct’ Muslim and the felt need to improve the stained image of Islam and Muslims in Europe and to represent Islam ‘correctly’ bring forth social pressure from themselves, from their peers and from the ‘anonymous’ Muslim population on how the youth should behave in the public sphere.

——
Synnøve Bendixsen is currently completing her PhD thesis in Social Anthropology on the religious identity of young female Muslims in Berlin at the European Ethnology, Humboldt University (Berlin) and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

She was a DFG-Fellow at the Transatlantisches Graduiertenkolleg Berlin – New York, based at the Center for Metropolitan Studies (Berlin) (2005-2007). During periods of 2006 – 2008 she has been a visiting scholar at the New York University in the Department of Sociology. From 2002 to 2004 she worked as a consultant for the Section of International Migration and Multicultural Policies, UNESCO (Paris). Synnøve Bendixsen has published articles on identity work by Muslim youth and representations of Muslims in Europe.

Her research interests are migration, nationalism, urban sociology, gender studies, and identity construction

Seminaret organiseres av IMER/UiB

Nordic Research Training Course:

Immigrant Integration and Social Theory – 8 ECTS

Time: 27 May -3 June 2010
Place: Helsinki, Finland

Application deadline: 10 March 2010

For doctoral students in the social sciences,
organized by the association Nordic Migration Research (NMR),
at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Finland.

This doctoral course is focused on research about the integration of
immigrants in the Nordic countries and how the societal processes
related to immigration can be understood with the help of theories of
integration and assimilation. The focus is on debates in Sociology, but
the course is also suitable for advanced PhD-students in other social
sciences. The students will be given a thorough insight in contemporary
theoretical debates in the social sciences and will be given supervision
by some of the leading researchers in this research area in the Nordic
countries. The lecturers and teachers of the course include Dr Hassan
Hosseini-Kaladjahi, Professor Peter Kivisto, Professor Peter Kraus,
Professor Mikko Lagerspetz, Dr Tuomas Martikainen, Dr Garbi Schmidt, Dr
Marko Valenta, Dr Kathleen Valtonen and Dr Östen Wahlbeck.

Practicalities: All participants have to be enrolled as research
students at a university in one of the Nordic countries. The
participants are chosen by the board of Nordic Migration Research (NMR)
on academic merits. The course is limited to 20 students. Free
accommodation and meals are provided and the course is free of charge,
but all participating students are expected to be members of the NMR
(join at: http://nordicmigration.saxo.ku.dk/). Students cover their own
travel expenses and independently organize their trip to Helsinki. The
course is held in the Swedish School of Social Science at University of
Helsinki, in the city centre of Helsinki. Accommodation is in a nearby
hotel. The course content, including the written assignment, is
equivalent to 8 credits (ECTS); the students will get a certificate
outlining the course content, and are expected to have their credits
approved by their respective home university.

Send a short and freely formulated application, including a short CV
(max 2 pages in total), to the course coordinator Östen Wahlbeck
please write “NMR” in the subject line). In the application you should briefly outline how your PhD thesis
will benefit from the course. A short letter of reference from the
supervisor has to be submitted to the same address before the deadline.
Notification of acceptance to the course will be sent to applicants
within a month. Accepted students have to submit a text (a research
plan, conference paper or a draft of a thesis chapter) no later than 6
May 2010. The texts will be commented on by the lecturers of the course.

 

Nordiska högskolan för folkhÄlsovetenskap – KURS vÅr 2010:

Flyktingskap, migration och hälsa 1 – 5 ECTS

Time: Del 1: 25-29 jan, Del 2: 15-19 mars, 2010
Place: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

En växande del av Nordens befolkning utgörs av människor födda i andra länder eller deras barn. Många av dem har flytt undan förföljelse, krig och konflikter. Barn har ofta bevittnat eller själva utsatts för övergrepp, andra påverkas av föräldrarnas traumatiska erfarenheter. En del har genomgått en påfrestande asylprocess och hamnat i arbetslöshet och invandrartäta bostadsområden i det nya landet. Förekomst av fattigdom och ohälsa har klart ökat bland invandrargrupper i de nordiska länderna och många ungdomar växer idag upp med en känsla av utanförskap. Denna utveckling innebär ett potentiellt hot mot folkhälsan. Samtidigt kan människors erfarenheter från skilda samhällen och kulturer utgöra resurser.

Kursen vill med fokus på barn och familj ge ökad kunskap om och förståelse för betydelsen av både traumatiska och salutogena faktorer före, under och efter flykt. Barnens situation kommer att belysas ingående. Strategier för hälsobefrämjande arbete på olika nivåer diskuteras liksom diskriminerande strukturer i vårdorganisationen och betydelsen av egna förhållningssätt i möten över kulturgränser.

Kurskod 22562010
Kursansvarig Docent Henry Ascher
Kursadministratör Rose Wesley-Lindahl

Första antagning 15 oktober 2009, därefter löpande antagning fram till kursstart.

Länk till anmälan

Nordiska högskolan för folkhÄlsovetenskap – Konferanse:

“Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande “

Tid: 7-8 december 2009
Sted: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg

Anmälan: senast 25 november 2009 

Inbjudan till konferens av forskargruppen Gothenburg Research on Asylum-seeking Children in Europe (GRACE)
Arrangör: Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU) i samarbete med Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
.
Konferensen utgår ifrån resultat från ett av Europeiska Flyktingfonden finansierat mångvetenskapligt forskningsprojekt om hur man kan förbättra asylmottagande och asylprocessen för barn och föräldrar i Sverige. Barnens och föräldrarnas beskrivningar av sina vardagsliv, skola, hälsa och välbefinnande lyfts fram ur olika perspektiv och de salutogena aspekterna betonas. Strukturer i asylsystemet och dess aktörer samt nationella och internationella regelverk vad gäller människor med flyktingbakgrund presenteras. Hur fungerar lagar och regler utifrån asylsökande barns och föräldrars behov? Hur upplever de asylsökande möten med olika personer och situationer i vardagsmiljön? Vilka faktorer befrämjar välbefinnande och välfärd och vilka kan verka nedbrytande under väntan på besked om framtiden? Hur kan vi stödja barn som befinner sig i asylprocessen? Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare och andra som i sitt arbete möter frågor som rör barn och familjer i asylprocessen.

Föreläsare:

Charles Watters, Director of the European Centre for the Study of Migration and Social Care, Kent, UK
Ulla Björnberg, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Henry Ascher, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Hans E. Andersson, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap, Södertörns Högskola
Marita Eastmond, Socialantropologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Helena Holgersson, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Lotta Mellander, Avdelningen för Pediatrik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Lisa Ottosson, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Malin Svensson, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Live Stretmo, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Mirzet Tursunovic, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Länk till flyer

Länk till info och anmälan

Kontaktperson: Birgitta Jännebring

University of Agder: call for sessions:

“Multireligious sights – polarization, co-existence, indifference”

Tid: August 4 – 6, 2010
Sted: University of Agder,

Call for sessions deadline is November 1, 2009

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion will take place on August 4 – 6, 2010, at University of Agder, Kristiansand, Norway. The conference language is English, and we welcome warmly participants from
within and outside the Nordic countries.

This website will soon be updated with information on accomodation, registration and so on.

Keynote speakers:

James A. Beckford, University of Warwick (emeritus): The Return of Public Religion? A Critical Assessment of a Popular Claim

Helen Rose Ebaugh, University of Houston: Transnationality and Religion in Immigrant Congregations: The Global Impact

Effie Fokas, London School of Economics: Islam in Europe – Macro-level Debates and Micro-level Adaptations to Religious Plurality

Ole Riis, University of Agder: Religious Pluralism and Intolerance in the Nordic Countries

More information

 

(CEIT/University of copenhagen): INTERNATIONAL CONFERENCE:

“Muslims and political participation in Europe”

Call for papers

Time: 21-22 April 2010
Place: University of Copenhagen

Deadline: 1 February 2010

Papers are invited for an international conference to be jointly organized by:

– the EurIslam network, University of Strasbourg
Centre for European Islamic Thought (CEIT), University of
Copenhagen

The conference will focus on the following overlapping and interlocking dimensions (these are not to be understood as exclusive of related themes):

1. The processes and realities of Muslim participation in local and national politics: Voting patterns and representation in local and national assemblies; the place of Islam as an identifying factor – do candidates highlight or marginalize their ‘Muslimness’ (and what is ‘Muslim’ in this context?); the relationship between Muslim and ethnic identities in the political processes.

2. Internal Muslim debates about political participation in Europe: Attitudes of Muslims to the democratic processes; views for and against political participation in non-Muslim society; who can/should represent
Muslims, or are there other priorities?

3. Public discourses about Muslim participation; political participation as a method or consequence of integration; state policies regarding Muslim political participation; relationship between participation and
citizenship; is Muslim participation welcomed or contingent on privatizing the faith?

Scholars wishing to present a paper should send an abstract and a brief CV to the address below as soon as possible and not later than 1 February 2010 to the address below. The abstract will be reviewed by colleagues at Copenhagen and Strasbourg and a response will be sent as soon as possible. Authors of accepted papers will have the costs of their accommodation in Copenhagen covered but will need to cover their own travel costs.

Paper abstracts and CVs should be sent to Prof. Jørgen S. Nielsen

Call for papers :

Between Recruitment, Integration and Return – Labour Migrants in the Federal Republic of Germany since the late 1950s

Time: March 29.- 30. 2010
Place: Nuremberg, Germany

Symposium on the occasion of the 50th anniversary of the recruitment agreements with Spain and Greece.

Deadline for call for Papers 15 november 2009

I. Background

The German-Spanish and the German-Greek recruitment agreements were signed fifty years ago on 29/30 March 2010. They came after the first such agreement between the Federal Republic and Italy in 1955 and led to the conclusion of a series of other such labour recruitment agreements, particularly with countries around the Mediterranean (Turkey 1961, Morocco 1963, Portugal 1964, Tunisia 1965, Yugoslavia 1968). Between 1961 and 1973, the year in which official recruitment efforts were stopped, roughly 14 million migrants from the “recruitment” countries came to the Federal Republic of Germany; 11 million left it again to return to their home countries. After the Federal Republic had stopped looking for labour migrants, the German Democratic Republic started to recruit so-called “contract workers”, albeit at a much smaller scale.
Since the beginning of the 1970s the GDR turned largely to European COMECON member states as well as to Algeria, Cuba, Mozambique, Vietnam, Mongolia, Angola and China.

In the 1970s and 1980s foreign workers’ recruitment and arrival in the Federal Republic was the subject of “foreigners studies” (“Ausländerforschung”) which had mostly a sociological or educational studies focus. Since the 1990s historians have increasingly become interested in the subject. By now, numerous results are available for a broad range of topics – starting from the reasons for migration, going on to political discussions on different types of recruitment and local or regional consequences of migration and ending with the life-changing experiences of migrants during the arrival and integration process.

The anniversary of the 1960 recruitment agreements is a good occasion to bundle the results of the existing studies on labour migration to the Federal Republic of Germany and to formulate new questions. At the
occasion of the 50th anniversary of the German-Italian recruitment agreement an impressive range of conclusions was presented via a number of exhibitions, conferences and book publications. However, historical research has grown strongly again in the last few years.

That is why the research department of the Federal Office for Migration and Refugees in Nuremberg, the Institute for Migration Research and Intercultural
Studies (IMIS) at the University of Osnabrück and the Departamento de Historia Contemporánea of the Universidad Complutense in Madrid will provide a new, international forum for discussions on 29/30 March 2010 in Nuremberg.

II. Topics

The aim of the symposium is to bundle the results of research on different aspects of labour migration to the Federal Republic of Germany. This includes topics such as 1 the political negotiations between the Federal Republic and the different recruitment countries, the administrative implementation of the agreements,
2 the effects of the recruitment on the labour markets in both Germany and the recruitment countries,
3 the establishment and the effects of migration networks, 4 aspects of social and workplace integration, return and its economic, social, political and cultural effects in the countries of origin and for the migration networks.

Studies on the different countries of origin and comparative research are very welcome, as are papers which analyse the historical events with a view to current developments. Contributions which deal with contract
workers in the GDR are highly appreciated as well.

The symposium will be held in German and English. A conference volume with key contributions shall be published.

III. Deadline and contact data
All interested participants are asked to present by 15 November 2009 a proposal in German or English (max. 3,000 characters excl. spaces), which gives a short overview of the topic, the reasoning and the results. You will receive a reply by 30 November 2009.

Please e-mail your proposals to the organisers of the symposium:

Dr. Axel Kreienbrink, Federal Office for Migration and Refugees
More info

Prof. Dr. Jochen Oltmer, Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS)
More info

Dr. Carlos Sanz Díaz, Universidad Complutense de Madrid
More info

 

(cronem) Call for papers:

Living Together: Civic, Political and Cultural Engagement among Migrants, Minorities and National Populations: multidisciplinary perspectives

Time: 29 – 30 June 2010
Place: University of Surrey, Guildford, UK

Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM)

CRONEM 6th ANNUAL CONFERENCE 2010

Deadline for call for papers: 15 February 2010

This conference will range across different academic disciplines and explore links between academic knowledge, policy, practice and the media. The format will consist of keynote addresses, parallel paper
sessions, convened symposia, a poster session and a panel debate organised by the Runnymede Trust.

Speakers already confirmed:

o Benjamin R. Barber, President (CivWorld at Demos) and Walt Whitman
Professor Emeritus, Rutgers University, USA
o Constance Flanagan, Professor of Youth Civic Development, Penn State
University, USA
o Jørgen S. Nielsen, Director, Centre for European Islamic Thought,
University of Copenhagen, Denmark
o Lord Bhikhu Parekh, Professor of Political Philosophy, University of
Westminster, UK
o Antje Wiener, Professor of Politics, University of Hamburg, Germany

Despite the recent ‘Obama effect’, conventional forms of political participation have declined in many countries in recent years, with growing levels of political apathy, disengagement from formal democratic processes and increasing distrust of, or lack of confidence in, political institutions. However, research suggests that issues, which might have mobilised individuals into taking political action in the past, are now being tackled in many cases via voluntary, community or charitable activities, protest movements or consumer activism instead.
Hence, current trends in political participation, especially among younger people, may be indicative not of public disengagement per se but of a shift to a different kind of public activism.

Gendered perspectives on cultural, civic and political engagement, which explore the conditions governing women’s participation, as well as perspectives which examine engagement and participation among migrant or minority groups, can be especially illuminating here. Women, migrants and minorities play vital roles in any society, contributing through their skills, labour, taxes, community participation and cultural activities. Yet, when restrictive criteria, practices or policies prevent members of these groups from participating fully in the
political, civic and cultural life of the country in which they live, members of these groups often develop novel forms of engagement in order to circumvent the obstacles.

This conference aims to take stock of the different forms of civic, political and cultural engagement which currently exist, and investigate the factors and processes which are driving them. A special feature of the conference this year will be an event organised by the Runnymede Trust, which will consider where Britain stands 10 years after the Parekh Report on the future of multi-ethnic Britain and 25 years after the Swann Report.

We would like to encourage the submission of papers which address the following themes:

o Active engagement, interaction, expression and dissension at civic, political or cultural levels
o The participation of young people, women, migrants and minorities
o Different forms of engagement among adult national majority populations

As this is an international conference, papers reporting on contexts other than the UK are especially welcome.

More information

NEW network: Canadian Committee on Migration, Ethnicity and Transnationalism (CCMET)

The Canadian Committee on Migration, Ethnicity and Transnationalism is a new academic organization that was created to foster and facilitate collaboration among historians working in this field. Through our listserve, we circulate details about upcoming conferences, requests for panel participants, and calls for papers. We are also interested in sharing ideas and information on resources and archival collections that will stimulate and inform research on the history of migration and related subjects.

The CCMET was established in June, 2009, during the annual meeting of the Canadian Historical Association (CHA). The executive of the CCMET is composed of the following officers: Lisa Chilton, University of
Prince Edward Island (Chair), Royden Loewen, University of Winnipeg (Vice-chair), Bruce Elliott, Carleton University (Secretary-treasurer), and two members at large (Laura Madokoro, University of British
Columbia, also listserv moderator ex officio, and Tina Chen, University of Manitoba).

Those interested in the history of migrations, ethnicity, transnationalism and related subjects are invited to join the CCMET. Our listserve and web presence may be accessed at the following link

If you would like assistance relating to the listserve, please contact Laura Madokoro. Any other questions may be directed to Lisa Chilton

Ceres: six doctoral scholarships

Deadline for application: 15th of November 2009

The for Religious Studies (CERES) at the Ruhr-Universität Bochum, Germany, has six Doctoral Scholarships in the field of Religion and Migration. The scholarships are for a period of three years from January 1st, 2010. After successful completion of the PhD, an additional post-doc option can be granted for 18 months to publish the results and prepare research proposals. The scholarships are part of an interdisciplinary research group on the social and economic potentials of religious communities. Under supervision of Jun.-Prof. Alexander-Kenneth Nagel the doctoral candidates are to conduct research on religious migrant networks and their integrative potentials in ethnically and culturally diverse regions, such as the Ruhrgebiet. The focal point of the research group is a network analytical perspective on tangible and non-tangible resources provided by religious communities either on their own or in conjunction with other religious (e.g. interfaith coalitions) or non-religious organizations (e.g. public-private partnerships).

Applicants are required to have an advanced university degree (master level) in Religious or Cultural Studies or Social Sciences as well as the capability and Readiness to pursue empirical fieldwork and to become actively involved in interdisciplinary exchange and collaboration. Engagement with the study of migration, anthropology at home or local religious history would be desirable. Proficiency in network analysis is useful, but not required, since skills will be developed in the initial phase of the research group. The Ruhr-Universität aims at increasing the share of women in research and teaching and encourages female scientists to apply. Applications with the usual documents (CV, degree certificates, publication list, letter of motivation) and a short proposal of the dissertation topic (3-4 pages) should be sent to Jun.-Prof. Dr. Alexander-Kenneth Nagel, Ruhr-Universität Bochum, Center for Religious Studies (CERES), Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum or to alexander-kenneth.nagel@rub.de until the 15th of November 2009.

Publications:

 

* Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (eds) (2009) Yearbook of Muslims in Europe. Brill Publishing

Researchers, students, journalists, government and NGO officials, and officials of international organizations working with minorities, migration and Muslim communities inside and outside Europe.
The Yearbook of Muslims in Europe will provide an up-to-date account of the situation of Muslims in Europe. Covering 37 countries of western, central and south-eastern Europe, the Yearbook will consist of three sections and will be supported by additional material on a website. The first section presents a country-by-country summary of essential data with basic statistics with evaluations of their reliability, surveys of legal status and arrangements, organizations, etc. providing an annually up-dated reference resource. The second section will contain analysis and research articles on issues and themes of current relevance written by experts in the field. The final section will provide reviews of recently published books of significance.
The Yearbook will be an important source of reference for government and NGO officials, journalists, and policy makers as well as researchers.

More information

* Ragazzi, Rosella (2009): På kronglete veier. Barns transkulturelle erfaring ved innvandring til Europa på 2000-tallet. Peter Lang Publishing Group.

Hva kan vi lære fra barn som krysser migrasjonens flytende grenseland i tid og rom?  Hvordan håndterer innvandrerbarn og deres foresatte utdanningssystemene i Europa i dag?  Hvordan er det å være fanget i et klasserom i storbyens fattigkvarter? Hvordan blir slike barn bindeledd mellom sine familier og utdanningsinstitusjonene?  Dette antropologiske studiet, som er basert  på en kulturelt refleksiv tilnærning til bruk av media i forskning og omfatter utsnitt fra etnografiske filmopptak,  belyser de transkulturelle erfaringer til innvandrerbarn mellom 6 og 13 år ved en detaljert analyse av koder, rytmer og praksiser i utdanningssystemene i Irland og Frankrike.  Barnas erfaringer er representert både gjennom film sekvenser (vedlagt DVD) og den skrevne teksten som beskriver deres syn på kulturelt mangfold, deres selvbiografiske beretninger og sosiale praksiser i familien og på skolen. Dette er erfaringer de har arbeidet seg gjennom, fra tiden før innvandring til dagens situasjon.  Filmen framhever innvandrerbarns følelsesliv og inviterer leseren/seeren til å engasjere seg i reisen på disse kronglete veiene.

Mer informasjon

*Amanda Wise & Selvaraj Velayutham (eds)(2009): Everyday multiculturalism. Palgrave Macmillan

This book explores everyday lived experiences of multiculturalism in the contemporary world. Drawing on place-based case studies essays in the collection focus on encounters and interactions across cultural difference in super-diverse cities to explore what it means to inhabit multiculturalism in our everyday lives. Chapters explore themes such as intercultural embodiment, senses and habitus, interethnic solidarity and cultural exchange, everyday racism, multiculturalism and food, micro-publics, and the politics of place sharing. Sites of inter-ethnic encounter explored include shopping and street markets, gyms, community gardens, neighbouring, and sport.

Interweaving ethnography and contemporary social and cultural theoretical approaches from disciplines such as sociology, cultural geography, anthropology and cultural studies, the collection features case studies from the UK, Europe, Australia, the US, and Asia. The collection will make informative reading for those interested in current debates around multiculturalism, racism, community cohesion and integration.

More information

*Ala Al-Hamarneh and Jörn Thielmann (eds) (2009) Islam and Muslims in Germany. Brill Publishing

In the European discourse of post 9/11 reality, concepts such as “Multiculturalism”, “Integration” and “European Islam” are becoming more and more topical. The empirically- based contributions in this volume aim to reflect the variety of current Muslim social practices and life-worlds in Germany. The volume goes beyond the fragmented methods of minority case studies and the monolithic view of Muslims as portrayed by mass media to present fresh theoretical approaches and in-depth analyses of a rich mosaic of communities, cultures and social practices. Issues of politics, religion, society, economics, media, art, literature, law and gender are addressed. The result is a vibrant state-of-the-art publication of studies of real-life communities and individuals.

More information

*Lee Marsden and Heather Savigny (eds) (2009) Media, Religion and Conflict. Ashgate

International relations as a discipline has largely ignored the role of religion in shaping international events. The growth of Islamist militancy, the increasing influence of the Christian Right on US foreign policy and George Bush’s war on terror changed this for good. Now more than ever we need to analyze this change and consider how religion and the way it is represented affects international politics.

Lee Marsden and Heather Savigny uniquely bring together some of the leading figures in the fields of politics and media, international relations and security, and international relations and religion, including freelance journalist and newspaper columnist Nick Cohen, the international authority on politics and religion Professor Jeffrey Haynes, and Professor Justin Lewis who has a number of BBC commissions under his belt. The volume offers a series of case studies reflecting on how the media covers religion as conflict within and between states. It challenges readers to critically examine how media reportage and commentary influences perceptions and responses to religion and security.

More information

* Ellingsen, Anne(2009) Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies. HiO-report 2009 no 12

Mer informasjon

* Narvselius, Eleonora (2009) ‘The Nation’s Brightest and Noblest: Narrative identity and Empowering Accounts of the Ukrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv’. Avhandling i emnet. Etnisitet ved Institutet for Forskning om Migration, etnicitet och Samhälle(REMESO)/Linköpings Universitet

*Mapping the Global Muslim Population. A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population. The PEW FORUM on religion and public life. October 2009

A comprehensive demographic study of more than 200 countries finds that there are 1.57 billion Muslims of all ages living in the world today, representing 23% of an estimated 2009 world population of 6.8 billion.

More information

Full report